SERVE AND F

SERVE AND F

Qua nét vẽ hài hước, tác giả muốn gửi thông điệp vui về con đường quân ngũ. Điểm thú vị của quyển sách khi tác giả là người thực tiễn trong qua trình thi hành nghĩa vụ. (đặc biệt sách có chữ ký của tác giả ký tặng)

Pages:

Condition: New

400,000 VND

 

Your cart

Customer infomation